O Mikroregionu Slušovicko

Mikroregion Slušovicko je dobrovolný svazek obcí, jež byl ustaven Zakladatelskou smlouvou ze dne 19. října 2006 mezi obcemi Slušovice, Hvozdná, Podkopná Lhota, Veselá, Neubuz, Trnava, Březová, Všemina a Dešná. Zřizovací listinou ze dne 27. října 2006 byl zaregistrován u Krajského úřadu Zlínského kraje pod názvem Dobrovolný svazek obcí – Mikroregion Slušovicko. 7. března 2007 se ke svazku připojily obce Ostrata a Hrobice. V současné době je mikroregion svazkem dvanácti obcí.

Mikroregion se rozkládá na ploše 72,4 km2 v oblasti východní části České republiky v regionu východní Morava ve vzdálenosti 10 km od krajského města Zlína. Krajina má převážně ráz pahorkatiny a vrchoviny, do severní části mikroregionu zasahuje pásmo Hostýnských vrchů. Většinu území pokrývají Vizovické vrchy, nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 300 až 500 m n.m. Nejvyšší vrcholky nalezneme na severu v Hostýnských vrších, nedaleko obce Podkopná Lhota (Humenec 703 m n.m.). V pískovcích se zde vytvořily masivní hřbety, v jílovcích sedla, údolí a kotliny. Typickým příkladem je dřevnické údolí. Území mikroregionu odvodňuje řeka Dřevnice, která je levostranným přítokem řeky Moravy. Na jejím horním toku je vybudována vodní nádrž Slušovice s plochou 77,7 ha a objemem 9,95 mil. m3 vody a je zásobárnou pitné vody na Zlínsku.

Podnebí je zde mírně teplé. Na podhorských karpatských loukách a pastvinách se uplatňuje původní lesní a teplomilná vegetace. Najdeme zde pestré květnaté bučiny a jedlobučiny s bohatým podrostem bylinných druhů. Pro oblast jižně od Hostýnských vrchů jsou typické původní dubohabrové lesy. Intenzivní zemědělská výroba v minulých letech vedla k ochuzení místní fauny, původní lesy byly vysázeny jako smrkové monokultury. Lesíky hostí méně náročné druhy ptactva a drobné savce. Ve vyšších polohách najdeme karpatské druhy hmyzu, žije zde mlok skvrnitý, čolek horský, ještěrka živorodá i zmije obecná. Z ptáků můžeme jmenovat jeřábka lesního, sluku obecnou, holuba doupňáka. Mezi savci jsou nejhojnější rejsek horský, kuna lesní, jezevec, liška, srnec a jelen. Nejvýznamnější a jediné maloplošné chráněné území v mikroregionu je přírodní památka Jalovcová louka, která se nachází západně od obce Trnava. Je zde teplomilné společenstvo původní pastvinné vegetace s bohatým výskytem jalovce obecného.

Mikroregion má zhruba 9 tisíc obyvatel, z toho třetinu tvoří obyvatelé Slušovic, jeho populace se během 70. a 80. let díky rozvoji Agrokombinátu Slušovice a následné vysoké míře přistěhovalectví zdvojnásobila. V posledním období zaznamenaly největší populační růst obce Dešná, Hvozdná a Březová, a to díky zvýšené míře stěhování podpořené novou rodinnou výstavbou.

Kulturní život mikroregionu je poměrně velký. Za zmínku stojí připomenout Valašskou galerii ve Hvozdné, Resort Dešná, dostihy ve Slušovicích, motoristické soutěže, kulturní představení různého žánru, Hvozdenské divadlo, v okolních obcích lidové slavnosti – masopust, zde nazývaný končiny, nebo každoroční košt slivovice.

Slušovicko se nachází v turistickém regionu Zlínsko na rozhraní Hostýnských a Vizovických vrchů. Ačkoliv se nejčastěji navštěvovaná místa v regionu (zoo a zámek Lešná, hrad Lukov, zámek ve Vizovicích, Lázně Luhačovice a jiné) nacházejí mimo Mikroregion Slušovicko, přesto zde najdeme překrásná místa k odpočinku a načerpání nových sil ve slunné přírodě v okolí všech našich malebných obcí.