Doplnění sběru separovaných odpadů v obcích Mikroregionu Slušovicko – II. etapa

Název projektu: Doplnění sběru separovaných odpadů v obcích Mikroregionu Slušovicko – II. etapa

Registrační číslo žádosti: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0011405

Realizace: 5. 1. 2021 – 5. 7. 2021

Poskytovatel dotace: OPŽP

Zprostředkující subjekt: Ministerstvo životního prostředí

Výše dotace: 2 152 527,08 Kč (85% celkových výdajů)

Cíl projektu

Cílem projektu je oddělit z komunálního odpadu separovatelné odpady a biologicky rozložitelné odpady, zvýšit podíl materiálového využití odpadů, snížit množství odpadů ukládaných na skládku a také snížit finanční náklady do záměru zapojených obcí spojené s likvidací odpadů, které jsou na jejich území občany vyprodukovány.
Jedná se již o druhou etapu projektu, první obdobná etapa byla žadatelem realizována v roce 2015.

Popis projektu

Záměrem projektu je zvýšení výtěžnosti separovaných odpadů a snížení množství směsného komunálního odpadu produkovaného na území obcí Mikroregionu Slušovicko, které se zapojily do jeho realizace. Jedná se o obce Březová, Dešná, Hrobice, Kašava, Neubuz, Ostrata, Podkopná Lhota a
Všemina.

Aktivity projektu

V rámci realizace projektu dojde k zakoupení nádob na separované odpady pro posílení separace prostřednictvím sběrných hnízd pro jednotlivé do záměru zapojené obce. Bude se jednat o nádoby na tříděné odpady papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy a bioodpady. Sběrná místa budou v jednotlivých obcích dle jejich požadavku doplněna o požadované kontejnery se spodním a horním výsypem. Bude se jednat o doplnění sběru separovaných odpadů, které se již v zapojených obcích sbírají.
Pro sběr a svoz bioodpadů budou pořízeny velkoobjemové kontejnery. Bude se jednat o kontejnery pro sběr zbytků z údržby zeleně, které budou přistavovány dle potřeby a občané do nich budou moci odevzdávat v jednotlivých obcích bioodpady.
Pro občany do záměru zapojených obcí budou pořízeny nádoby na separaci plastů a papíru. Jedná se o nádoby o objemu 120 a 240 litrů, které budou poskytnuty přímo do domácností za účelem posílení separace odpadů přímo u občanů.